Treball de Fi de Grau

[Inscripció al Treball Final de Grau]

Informació general

  • ECTS: 12 ECTS (C4)
  • Requisits previs: haver superat 168 crèdits.
  • La Normativa d’Avaluació i la Qualificació dels Aprenentatges en els Graus i Màsters de la Universitat de Lleida (aprovada per Consell de Govern de 29 de juny de 2023) estableix que l’estudiant solament pot matricular-se del TFG quan es matriculi de tots els crèdits pendents per finalitzar la titulació.

Normatives

Documentació

Sistemes d'avaluació

L'avaluació del TFG es planteja com una avaluació contínua tenint en compte els següents percentatges:

  • Valoració del disseny i planificació del TFG (10%)
  • Valoració del treball de camp/documentació/projecte (35%)
  • Valoració del treball escrit (25%)
  • Participació en tutories (15%)
  • Presentació oral (15%)

Rúbrica: