UdL Acompanya - Programa Nèstor

Informació a la web de la UdL:

UdL Acompanya - Programa Nèstor
UdL Acompanya - Programa Nèstor
UdL Acompanya - Programa Nèstor

Accions d'acollida, formatives i informatives del Grau en Educació Social


Calendari de sessions informatives, formatives i d’orientació del Programa Néstor

Acció Semestre Destinataris per cursos Participants

Jornada d'acollida al nou estudiantat de primer curs

1r

Alumnes de 1r curs

IOU

Equip de deganat

Coordinadors del grau

Jornada formativa del dia Internacional de l’Educació Social

1r

Tots els cursos

Cap d’estudis

Coordinador

Professorat

Alumnat

Sessió informativa general sobre mobilitat internacional

1r

Tots els cursos

Vicedegana de relacions internacionals

Sessió informativa sobre pràctiques 1

2n

Alumnes de 2n curs

Coordinador

Sessió informativa sobre pràctiques 2

1r

Alumnes de 3r curs

Coordinador

Sessió informativa sobre el TFG

2n

Alumnes de 3r curs

Coordinador

Sessió informativa sobre simultaneïtat d’estudis

2n

Tots els cursos

Cap d’estudis

Reunió de coordinació amb els delegats/es a l'inici del semestre

1r

Tots els cursos

Cap d’estudis i coordinador del grau

Reunió de coordinació amb els delegats/es al final del semestre

1r

Tots els cursos

Cap d’estudis i coordinador del grau

Reunió de coordinació amb els delegats/es al final del semestre

2n

Tots els cursos

Cap d’estudis i coordinador del grau

Orientació i assessorament

Acció Semestre Destinataris per cursos Participants

Tutories i orientació per part dels coordinadors dels graus, a demanda de l’estudiantat.

1r i 2n

Tots els cursos

Coordinador

Reunions individuals per assessorar en la preparació dels learning agreements dels diferents programes de mobilitat.

2n

Tots els cursos

Vicedegana de relacions internacionals

Jornada d'Orientació Laboral i Acadèmica de sortides professionals i l'oferta de Màsters a la FEPTS.

1r

Alumnes de 4rt curs

Cap d’Estudis

Coordinador del grau

Coordinadors de màsters

IOU

Sessió d’orientació i d’assignació de pràctiques 1

2n

Alumnes de 3r curs

Coordinador

Sessió d’orientació i d’assignació de pràctiques 2

2n

Alumnes de 4t curs

Coordinador